Διαγωνισμός πώλησης του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά

11 Σεπτεμβρίου 2012

Το ελληνικό Δημόσιο όρισε επιτροπή διαγωνισμού για το εμπορικό τμήμα των Ελληνικών Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά. (ΕΝΑΕ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 10 Ιουλίου 2012, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλος, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτών κ. Κ. Χατζηδάκης και Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, συνέστησαν Επιτροπή Διαγωνισμού πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ) του Σκαραμαγκά.

Το ιστορικό της υπόθεσης περιλαμβάνει την από 2 Ιουλίου 2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε(2008) 3118, όπως διορθώθηκε με την από 13 Αυγούστου 2008 απόφαση με αριθμό Ε(2008) 4320, σχετικά με παράνομες και ασυμβίβαστες προς το Κοινοτικό Δίκαιο κρατικές ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί προς την ΕΝΑΕ. Περιλαμβάνει επίσης την από 1ης Δεκεμβρίου 2010 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε(2010) 8274 σχετικά με τους όρους υλοποίησης της προαναφερόμενης απόφασης, όπως περιγράφονται στις επιστολές της ΕΝΑΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών στις 27 Οκτωβρίου 2010 και του τελευταίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29 Οκτωβρίου 2010. Στην απόφαση Ε(2010) 8274 ερείζεται η αρμοδιότητα της Δημόσιας Διοίκησης να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαγωνισμού, παρότι η όλη διαδικασία υπάγεται στις διατάξεις εκουσίου πλειστηριασμού.

Με επιστολή της στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την επείγουσα ανάγκη να διορίσουν με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία οι ελληνικές αρχές ανεξάρτητο Επίτροπο Παρακολούθησης, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες της ΕΝΑΕ θα πωληθούν μέσω ανοικτού, διαφανούς, άνευ όρων και διακρίσεων διαγωνισμού.

Στις 4 Μαΐου 2012 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για την εκτέλεση του έργου «Επιλογή Επιτρόπου επίβλεψης της διαδικασίας πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ)».

Η Επιτροπή περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο του Επιτρόπου, δύο εκπροσώπους των ΕΝΑΕ, μία συμβολαιογράφο και από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η άποψη του Επιτρόπου.