Κατακύρωση προμήθειας 6 συστοιχιών συσσωρευτών για υποβρύχια Τύπου 209

7 Ιανουαρίου 2014

Στοιχείο συσσωρευτή μολύβδου-οξέως της SUNLIGHT για υποβρύχια Τύπου 209. («ΕΑ&Τ»/Β. Παγώτσης)

Υπεγράφη στις 15 Νοεμβρίου 2013 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλο η έγκριση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού 01/09, η κατακύρωση της προμήθειας 6 συστοιχιών συσσωρευτών μολύβδου-οξέως και παρελκομένων για υποβρύχια Τύπου 209 στην εταιρεία «Συστήματα SUNLIGHT ABEE» και η έγκριση δαπάνης €16,49 εκατ. με τιμή μονάδος €2.748.333. Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει τις συστοιχίες συσσωρευτών μετά των εξαρτημάτων τους, σε ξηρά κατάσταση, έτοιμες για ενεργοποίηση και εγκατάσταση σε υποβρύχια Τύπου 209, τα εξαρτήματα/ ανταλλακτικά, τα εγχειρίδια, τα ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου, την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της, ύψους 10% της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα υπερβαίνει τον χρόνο παραλαβής όλων των συμβατικών αντικειμένων κατά τρεις μήνες.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει πως κατά την ενεργοποίηση και τις δοκιμές αποδοχής, η χωρητικότητα της συστοιχίας θα είναι τουλάχιστον 100% και πως δεν θα πέσει κάτω από 80% –χωρητικότητα που σηματοδοτεί τη λήξη της διάρκειας ζωής– για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών ή 1.250 πλήρων κύκλων φόρτισης από την ημέρα πέρατος των τελικών δοκιμών αποδοχής.

Η αποκατάσταση των βλαβών/ αποκλίσεων λειτουργικών παραμέτρων που προέρχονται από κατασκευαστικά λάθη και/ ή ελαττωματικό υλικό, θα εκτελείται χωρίς πληρωμή σε όλη τη διάρκεια πραγματικής ζωής της συστοιχίας –που ορίζεται έως τους 96 μήνες λειτουργίας– και όχι μόνο για τον εγγυημένο χρόνο χωρητικότητας.

Η συστοιχία θα μπορεί να αποθηκευθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για περίοδο 24 μηνών, χωρίς επίπτωση στη χωρητικότητα. Μετά από την περίοδο αυτή, η συστοιχία θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά, πληρώντας τους όρους της εγγύησης που προβλέπονται για τη χωρητικότητα και την καλή λειτουργία.

Ο προμηθευτής θα καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι 3% της καθαρής συμβατικής αξίας των ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις μήνες.

Η ενεργοποίηση της σύμβασης δεν απαιτεί την πληρωμή προκαταβολής από το Δημόσιο, παρά μόνον την υπογραφή της και την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών από τον προμηθευτή! Η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης είναι η επομένη της εκπλήρωσης των όρων αυτών. Με αφετηρία την ημερομηνία εκείνη, οι 6 συστοιχίες θα παραδοθούν σε 6, 9, 15, 21, 27 και 33 μήνες. Με την παράδοση της κάθε συστοιχίας θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία της. Οι τελικές δοκιμές αποδοχής και παραλαβής της κάθε συστοιχίας θα υλοποιηθούν μετά την εγκατάσταση σε υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνουν πλήρη φόρτιση, καθώς και δοκιμαστικό εν πλω με μέγιστη ταχύτητα.

Με την εξέλιξη αυτή κλείνει μια κρίσιμη, πολυετής εκκρεμότητα σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και το αξιόμαχο της Διοίκησης Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς η Αρχική Έγκριση Προμήθειας υπεγράφη στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, για να ακυρωθεί στις 13 Μαρτίου 2009 και να επαναπροκηρυχθεί τρεις ημέρες αργότερα.

Η υλοποίηση της σύμβασης θα επιτρέψει στο ΠΝ να διατηρήσει σε υπηρεσία 6 υποβρύχια Τύπου 209 για μία οκταετία τουλάχιστον. Υποθέτοντας πως εντός της οκταετίας αυτής θα ολοκληρωθεί η παράδοση των τριών υποβρυχίων Τύπου 214 που βρίσκονται στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ του Σκαραμαγκά, το ΠΝ θα μπορούσε να φθάσει τα 10 σκάφη σε υπηρεσία.