«ΕΑ&Τ» Οκτωβρίου: Πρόσφυγες & Οικονομικοί Μετανάστες – το διεθνές δίκαιο και οι ελληνικές θέσεις

6 Οκτωβρίου 2015

Παράνομα Εισερχόμενα Πρόσωπα συνωστίζονται στο παλαιό γήπεδο της Κω για να ταυτοποιηθούν και να διακριθούν σε πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες.

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, εξετάζεται το ζήτημα των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, οι συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας βάση αυτών,  καθώς και ο ρόλος της Τουρκίας. Εξετάζονται επίσης η προβληματική συνθήκη «Δουβλίνο ΙΙ» (Κανονισμός 323/2003 της 18ης Φεβρουαρίου 2003) και η συνθήκη Schengen, ενώ παρουσιάζεται μια δέσμη δυνητικών ελληνικών θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες.

Για την ορθότερη κατανόηση των όρων Πρόσφυγας και Οικονομικός Μετανάστης σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 1951 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την οποία έχουν υπογράψει 116 κράτη και όπως αναθεωρήθηκε από το Πρωτόκολλο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ του 1967, πρόσφυγας είναι: «Το πρόσωπο που συνεπεία γεγονότων και δικαιολογημένου φόβου δίωξης ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα», ενώ οικονομικός μετανάστης, είναι το «πρόσωπο που για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στον ορισμό του πρόσφυγα εγκαταλείπει οικειοθελώς τη χώρα του με σκοπό να εγκατασταθεί αλλού».

Μια ανάλυση για το εκρηκτικό πρόβλημα των Παράνομα Εισερχόμενων Προσώπων στην Ελλάδα, στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.